Cum devin membru stagiar ANEVAR

Pentru dobândirea calităţii de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să aibă studii universitare finalizate cu diplomă eliberată de o instituţie de învăţământ superior din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, recunoscută de autorităţile române competente, potrivit legii, care atestă încheierea de către titular a ciclului de studii universitare de licenţă, în domeniile propuse de către Consiliul director și aprobate prin regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar. Lista domeniilor de licenţă care permit înscrierea la examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar poate fi consultată aici.
 • să nu fi fost condamnată pentru săvârșirea unei infracţiuni cu intenţie, pentru care nu a intervenit reabilitarea;
 • să fie declarată admisă la examenul pentru atribuirea calităţii de membru stagiar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; pot deveni membri stagiari fără susţinerea acestui examen persoanele care au absolvit cursuri de formare specifice în domeniul evaluării, aprobate de Consiliul director.
 • să achite taxa de examen în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul director. Conform HCD nr. 77 din 2022, taxa de înscriere la examen, pentru anul 2023, este 500 de lei. Aceasta se achită la înscrierea la examenul pentru dobândirea calităţii de membru stagiar, dovada achitării constituind unul din documentele obligatorii din dosarul de înscriere. La detalii plată se va specifica: ”Nume și prenume candidat” (numele complet) și ”Taxă examen național”.

Membrii stagiari vor urma un program de pregătire teoretică și practică, constând în parcurgerea unor cursuri de formare în domeniul evaluării și în realizarea unor rapoarte de evaluare. Această activitate se desfăşoară conform Regulamentului de derulare şi de finalizare a stagiaturii.

Perioada de stagiu se încheie cu un examen de finalizare a stagiaturii care va fi susţinut în termen de maximum doi ani de la data atribuirii calităţii de membru stagiar.

În perioada de stagiu, partea variabilă din cotizația de membru stagiar se achită în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul director.

Informaţii suplimentare

Informaţii detaliate privind diferitele categorii de membrii și condiţiile specifice fiecăreia dintre acestea sunt prevăzute de Procedura privind dobândirea, menţinerea, pierderea calităţii de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, precum şi alte prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociaţii.

INFORMAŢII UTILE DESPRE ACCESUL LA PROFESIA DE EVALUATOR

În cele ce urmează, vă prezentăm răspunsurile la cele mai frecvente întrebări pe care și le pune un candidat care dorește să devină evaluator autorizat și etapele pe care acesta trebuie să le parcurgă pentru atingerea scopului propus.

Accesul la profesia de evaluator presupune parcurgerea următoarelor etape:

 • înscrierea la examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar și promovarea acestuia;
 • absolvirea cursului de formare în domeniul evaluării bunurilor, pentru specializarea aleasă;
 • desfășurarea stagiului practic;
 • promovarea examenului de finalizare a stagiaturii.

Cum acced la profesia de evaluator?

Examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar

Primul pas către profesia de evaluator este înscrierea la „Examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar”.

Examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar este organizat, de regulă, în perioada septembrie-noiembrie a fiecărui an, anunţul privind desfășurarea acestuia fiind publicat pe site. Calendarul de desfășurare a examenului este stabilit prin hotărâre a Consiliului director.


Condiţiile de participare la examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar:

Condiţiile generale de participare la examen pe care candidatul trebuie să le îndeplinească sunt:

 • să aibă studii universitare finalizate cu diplomă eliberată de o instituţie de învăţământ superior din România sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene, recunoscută de autorităţile române competente*, potrivit legii, care atestă încheierea de către titular a ciclului de studii universitare de licenţă, în domeniile stabilite de Consiliul director (profil economic, tehnic sau juridic); Lista domeniilor de licenţă care permit înscrierea la examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar poate fi consultată aici. * Autoritatea română competentă pentru recunoașterea diplomelor de licență eliberate de o instituție de învățământ superior din alt stat al Uniunii Europene în afară de România, este Centrul național de recunoaștere și echivalare a diplomelor din cadrul Ministerului educației naționale (https://www.cnred.edu.ro/).
 • să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie, pentru care nu a intervenit reabilitarea, dovedită cu certificat de cazier judiciar valabil la data înscrierii;
 • să achite taxa de înscriere la examen, în cuantum de 500 de lei, în unul dintre conturile Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din Romania (CUI 29508210): IBAN RO78 RNCB 0072 1255 4277 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Sector 1 sau IBAN RO62 BTRL RONC RT02 5951 0401, deschis la Banca Transilvania Sucursala Victoria. La detalii plată se va specifica: ”Nume și prenume candidat” (numele complet) și ”Taxă examen național”.

Calendarul de desfășurare a examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar, sesiunea noiembrie 2023

Informaţii generale despre desfășurarea examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar

Examenul se desfășoară online, în conformitate cu Regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar, prin intermediul platformei ZOOM și al platformei de testare online ANEVAR.

Toate informațiile necesare accesării celor două platforme vor fi comunicate candidaților, prin e-mail, după încheierea perioadei de înscriere.

Examenul constă în rezolvarea unui test grilă, care va cuprinde 100 de întrebări, grupate pe capitole cu grad de dificultate diferit, care vor însuma 100 de puncte. Alături de întrebări referitoare la cunoștinţele minime necesare pentru desfășurarea activităţii de evaluator autorizat conţinute în Broșura ”Bazele evaluării”, grila de examen va cuprinde și întrebări privind noţiuni elementare de logică și de gramatică a limbii române.

Candidaţii care promovează examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar, devin membri stagiari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

Informaţii privind conţinutul dosarului de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de membru stagiar și bibliografia pe baza căreia se desfășoară examenul

Dosarele de înscriere la examen

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină următoarele documente, în copie:

a) formular online de înscriere (se completează online, pe site-ul ANEVAR), conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Regulament;

b) copia diplomei de licenţă (tradusă în limba română, dacă este cazul) / adeverinţei echivalente pentru absolvenţii anului curent;

c) copie a actului de identitate;

d) copie a certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate;

e) certificat de cazier judiciar;

f) dovada achitării taxei de înscriere la examenul naţional (copie ordin de plată).

Dosarele de înscriere se depun online, prin completarea formularului online, disponibil pe site-ul ANEVAR în perioada de înscriere, conform graficului sesiunii de examen.

Dovada depunerii dosarului o reprezintă e-mail-ul de confirmare primit ca urmare a completării corecte și a transmiterii formularului on line de înscriere; e-mail-ul de confirmare se transmite la adresa completată în formular.

Formularul on line de înscriere la examen trebuie completat în termenul stabilit, conform graficului sesiunii de examen.

Omisiunile evidente privind lipsa unei părţi dintr-un document sau a unui document din dosarul de înscriere, lipsa semnăturii sau a datei completării documentelor, sunt în responsabilitatea candidatului.

Respectarea conţinutului dosarului de înscriere precum şi respectarea termenului de depunere a acestuia prin completarea formularului on line de înscriere constituie condiţii eliminatorii.

Bibliografia pe baza căreia se desfăşoară examenul

O broşură informativă numită ”Bazele evaluării” al cărei conţinut este structurat astfel încât să atingă următoarele subiecte:

 • cunoașterea legislaţiei în domeniul evaluării bunurilor;
 • cunoașterea unor noţiuni generale privind evaluarea și standardele de evaluare;
 • cunoașterea unor noţiuni de bază privind valoarea banilor în timp, respectiv a unor noţiuni esenţiale de contabilitate și privind regimul juridic al dreptului de proprietate.
 • Broșura informativă valabilă pentru sesiunea din acest an este disponibilă în format electronic în fișierul atașat mai jos.
 • Broșura Bazele evaluării pentru sesiunea de examene 2023.

Mai multe detalii cu privire la organizarea și desfășurarea acestui examen sunt disponibile în regulamentul atașat.

Ce se întâmplă după promovarea examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar? 

După promovarea examenului, sunt programate cursurile de formare în domeniul evaluării bunurilor.

Cursurile de formare

Cursurile de formare în domeniul evaluării se programează după absolvirea examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar.

Cursurile sunt structurate pe o perioadă de cinci module programate la interval de două săptămâni (1 modul având o durată de două saptămâni, cu câte 3 ore de curs pe zi, de luni până vineri, începând cu ora 15:00).

Cursurile se desfășoară conform Regulamentul de derulare și de finalizare a stagiaturii.

Stagiul practic

Stagiul practic constă într-o perioadă de desfăşurare a activităţilor de evaluare sub îndrumare de specialitate, într-una din următoarele variante:

a. în cadrul unor firme agreate – în acest caz se va semna un acord cvadripartit - valabil pentru 2022, curs F086, sau acord cvadripartit - valabil pentru 2023, curs F087 cu ANEVAR;

Firmă agreată - un evaluator autorizat, membru corporativ care îndrumă activitatea membrilor stagiari în etapa de stagiu practic, printr-un responsabil de stagiatură şi care a semnat în acest sens acordul cvadripartit - valabil pentru 2022, curs F086, sau acordul cvadripartit - valabil pentru 2023, curs F087 cu ANEVAR, cu membrul stagiar şi cu propriul responsabil de stagiatură desemnat.

Pe parcursul stagiului practic, responsabilul de stagiatură va completa, pentru fiecare stagiar, registrul de stagiu, care face dovada participării acestuia la activităţi de evaluare iar finalul stagiului practic, fişa de finalizare a stagiului, pe care stagiarul o va depune la înscrierea la examenul de finalizare a stagiaturii.

b. prin participarea la sesiuni de consultaţii stagiu organizate de către ANEVAR şi susţinute de lectori îndrumători.

În această etapă, stagiarii vor pune în aplicare cunoștinţele dobândite, prin elaborarea unor rapoarte de evaluare. Detalii suplimentare privind modul în care se va desfășura această perioadă de pregătire practică este prevăzut de Regulamentul de derulare și de finalizare a stagiaturii.

Examenul de finalizare a stagiului

Se pot înscrie la examenul de finalizare stagiu:

 • membrii stagiari care, la data înscrierii, se încadrează în termenul maximum de 2 ani de la data dobândiri acestei calităţi şi
 • membrii titulari care, la data înscrierii, se încadrează în termenul maximum de 2 ani de la data începerii cursului de formare profesională absolvit şi care au promovat seminarul de pregătire continuă Dxxxx (xxxx = anul curent).

Pentru înscriere candidaţii vor transmite către filiala ANEVAR de care aparţin un dosar de înscriere cu următorul conţinut:

a. cerere tip;

b. acordul cvadripartit - valabil pentru 2022, curs F086, sau acordul cvadripartit - valabil pentru 2023, curs F087 prevăzut la art. 12 din Regulament – în cazul celor care au optat pentru desfăşurarea stagiului sub îndrumarea unei firme agreate*;

c. o copie a fişei de finalizare stagiu*;

d. dovada achitării cotizaţiei de membru stagiar la zi**.

*cu excepţia persoanelor care  se înscriu în baza art. 15 alin (2) din Regulament

**în cazul membrilor stagiari

Examenul de finalizare stagiu constă în două probe, o probă scrisă (test grilă) și una orală (prezentarea și susținerea a două rapoarte de evaluare.

Promovarea probei scrise reprezintă condiție obligatorie de admitere la proba orală și promovează examenul candidații care sunt declarați admiși la proba orală.

La proba orală, rapoartele întocmite de stagiari vor fi supuse examinării și susţinute în faţa comisiei de finalizare a stagiului.

În prima fază, Comisia se asigură că rapoartele sunt întocmite de stagiar și corespund standardelor și metodologiilor prezentate la curs și/sau bibliografiei recomandate. După care Comisia analizează:

 • rapoartele de evaluare întocmite (vor fi adresate întrebări legate de acestea, precum și de elemente teoretice ce stau la baza elaborării lor);
 • modul de aplicare a metodologiilor, tehnicilor și metodelor de evaluare, a standardelor, respectarea codului etic și toate celelalte aspecte necesare în elaborarea unui raport de evaluare;
 • abilitatea membrului stagiar de a rezolva problemele practice ridicate de speţele din rapoartele prezentate;
 • aportul stagiarului la rapoartele de evaluare întocmite, precum și cunoștinţele sale (ţinând cont că odată ajuns membru titular evaluatorul autorizat va trebui să rezolve în mod profesionist și cu respectarea normelor deontologice, rapoartele de evaluare pe care este solicitat să le întocmească).

Este declarat respins la examen, stagiarul care nu demonstrează că are bagajul de cunoștinţe teoretice și practice necesare pentru elaborarea rapoartelor de evaluare. Acesta are posibilitatea de a mai susţine examenul de finalizare stagiu, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de derulare și de finalizare a stagiaturii.

Când devin membru titular?

Persoanele care au promovat examenul de finalizare a stagiaturii devin evaluatori autorizaţi de la data acordării acestei calităţi de către Consiliul Director și primesc însemnele de membru potrivit condiţiilor de acordare a acestora, stabilite de Consiliul Director.

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz