Click AICI pentru examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar

Membrii Acreditați

Evaluatori Autorizați Membrii Acreditați

Poate dobândi calitatea de membru acreditat orice membru cu o vechime în profesie de cel puțin trei ani, în urma promovării unui examen desfășurat în conformitate cu normele specifice de acreditare, stabilite prin regulamentul de acreditare aprobat de Consiliul director.

Calitatea de membru acreditat este acordată pentru un interval de 5 ani de la data susținerii examenului de acreditare și se poate pierde dacă persoana se află în oricare dintre următoarele situații:

 • nu urmează anual un program echivalent a minimum 20 de ore de pregătire continuă;
 • nu încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare;
 • nu a achitat cotizația anuală în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul director;
 • este condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție;
 • nu promovează, la fiecare 5 ani de la data dobândirii calității de membru acreditat, un examen în conformitate cu normele specifice de acreditare stabilite prin regulamentul de acreditare aprobat de Consiliul director.

Condițiile generale de participare la examen pe care candidatul trebuie să le îndeplinească sunt:

 • să fi dobândit de cel puțin 3 ani specializarea ANEVAR pentru care dorește să susțină examenul de acreditare;
 • să fi respectat condițiile de menținere a calității de membru titular în ultimii 3 ani, iar la momentul înscrierii la examenul de acreditare să fi urmat în anul în curs un program de pregătire continuă în domeniul evaluării de cel puțin 20 de ore.

Calitatea de membru acreditat este acordată pentru cinci ani de la data susținerii examenului de acreditare și poate fi reînnoită prin promovarea unui nou examen desfășurat în conformitate cu normele specifice de acreditare. 

Normele specifice de acreditare se stabilesc prin Regulamentul de acreditare, aprobat de Consiliul Director.

Calitatea de membru acreditat se dovedește prin legitimația de membru acreditat și parafa.

Calendarul sesiunii de acreditare/reacreditare Noiembrie 2021

Înscrierea la examenul de acreditare/ reacreditare

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină următoarele documente:

 • a) formularul de înscriere
 • b) curriculum vitae în limba română, însoţit de fotografie;
 • c) raportul de activitate care va cuprinde informaţii cu privire la 10 lucrări de evaluare, din care 5 lucrări elaborate în coordonarea candidatului, în ultimii 2 ani;
 • d) 2 rapoarte de evaluare EI sau 3 rapoarte EPI în limba română, reprezentative pentru întreprinderi/proprietăţi imobiliare după caz, executate de candidat în ultimii 2 ani. Rapoartele de evaluare trebuie să corespundă cerinţelor Standardelor de evaluare adoptate de Asociaţie, valabile la data evaluării, și uzanţelor profesionale ale Asociaţiei în ceea ce privește cuprinsul raportului, a modului de abordare, a procedurilor de evaluare, a fundamentării diferitelor aspecte și să aibă coerenţa și transparenţa necesare înţelegerii complete a acestora. Rapoartele de evaluare vor fi depuse pe suport de hârtie și pe suport electronic; la solicitarea Comisiei de acreditare, candidaţii vor prezenta modele de calcul în format Excel. Nu se acceptă rapoarte simplificate/uniforme. Nu se acceptă rapoarte de evaluare apartament. Nu se acceptă rapoarte de verificare. Rapoartele pot fi depersonalizate;
 • e) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la antecedentele penale;
 • f) copia poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională valabilă pentru anul în curs, în cazul în care candidatul nu este asigurat prin intermediul firmei partenere a Asociaţiei;

Documentele se vor îndosaria într-un dosar cu șină (varianta tiparită), se vor înscrie pe un suport electoric gen stick de memorie cu USB (varianta electronică) și se vor transmite prin poștă sau se vor depune la sediul ANEVAR Central. Adresa pentru ambele variante este: Str. Scărlătescu nr. 7, sector 1, București, cod postal 011158. Pe plicul cu documente se va specifica cu majuscule: „Acreditare - sesiunea noiembrie 2021”.


În vederea documentării pentru examenul de acreditare/ reacreditare, aveţi la dispoziţie Broșura de acreditare 2021, cuprinzând bibliografia și problemele care au constituit subiecte la examenele din anii anteriori.