Monitorizarea activității de evaluare

Monitorizarea activității de evaluare

RECOMANDĂRI

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, vă punem la dispoziţie în cele ce urmează o serie de informaţii și recomandări menite să vă optimizeze procedurile de lucru, managementul documentelor și evidenţa lucrărilor. 

Monitorizarea activităţii de evaluare desfășurată de membrii titulari și corporativi în anul 2020

Verificarea şi Monitorizarea calităţii activităţii de evaluare a bunurilor

În conformitate cu art. 5 alin. 1 lit. d) și f) din O.G. 24/2011 aprobată prin Legea 99/2013 cu modificările ulterioare, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România: ”monitorizează aplicarea în desfăşurarea activităţii de evaluare a evaluatorilor autorizaţi a standardelor de evaluare adoptate de aceasta și monitorizează respectarea regulilor şi principiilor deontologice care guvernează activitatea evaluatorilor autorizaţi.”

Monitorizarea are un caracter preventiv, scopul său fiind acela de a asigura un nivel ridicat al serviciilor de evaluare și având ca sferă de cuprindere politicile și procedurile implementate de evaluatorii autorizați pentru respectarea cerințelor standardelor de evaluare ANEVAR, a principiilor etice fundamentale ale profesiei.

Cum se desfășoară verificarea şi monitorizarea activităţii de evaluare a bunurilor

Această activitate se desfăşoară conform Regulamentului Comisiei de Verificare și Monitorizare şi conform Procedurii de organizare a verificărilor și monitorizării calităţii activităţii de evaluare.

Pentru aceasta, anual, toți membrii titulari activi precum și membrii corporativi, înscriși în Tabloul Asociației, au obligația de a furniza informații referitoare la activitatea de evaluare desfășurată în cursul anului precedent.

ATENŢIE! Și anul acesta  raportarea anuală a activității de evaluare se face în avans, încă din luna decembrie și va fi una din condițiile de eliberare a însemnelor ANEVAR valabile pentru anul următor (în acest caz, 2021). Astfel:

 • evaluatorii autorizați care doresc primirea însemnelor în primele zile ale anului 2021 vor raporta activitatea de evaluare desfășurată în cursul anului 2020 în luna decembrie a.c., declarând lucrările realizate până la data completării formularului on-line; rapoartele de evaluare elaborate între acea dată și 31.12.2020 se înregistrează, în continuare, în registrul (lista) cu rapoarte de evaluare ale anului 2020;
 • evaluatorii autorizați care vor completa chestionarul on-line (raportul de activitate pentru anul 2020) după data de 1 ianuarie 2021, vor include toate rapoartele de evaluare realizate în cursul anului 2020.

Instrucțiuni pentru completarea formularelor on-line: https://www.anevar.ro/noutate/76/instruc-iuni-de-completare-a-formularelor-de-raportare-a-activit-ii-de-evaluare-in-anul-2020

 • Membrii titulari care nu au desfășurat în cursul anului 2020 activitate de evaluare a bunurilor, nu au elaborat sau nu au participat la elaborarea de rapoarte de evaluare vor completa o declarație on-line – Anexa 1
 • Membrii titulari care au desfășurat în cursul anului 2020 activitate de evaluare a bunurilor exclusiv ca angajați sau colaboratori (în regim de activitate dependentă) ai unor societăți comerciale vor completa chestionarul on-line - Anexa 2
 • Membrii titulari care au desfășurat în cursul anului 2020 activitatea de evaluare în nume propriu, inclusiv pentru instanţe judecătoreşti sau în nume propriu + în regim de colaborator (subcontractor) sau în alte forme, vor completa chestionarul on-line – Anexa 3; de exemplu: dacă un membru titular este asociat/ angajat/ colaborator exclusiv al unui membru corporativ, dar a emis în cursul anului precendent și rapoarte de evaluare pentru instanţe judecătoreşti, nu va mai completa anexa 2, ci anexa 3, doar pentru acele lucrări elaborate și semnate în nume propriu.
 • Membrii corporativi aflaţi în tabloul ANEVAR la sfârşitul anului 2020 vor completa chestionarul on-line prevăzut în Anexa 4. ATENȚIE! Pe 23 noiembrie 2020 a fost transmisă o informare, cu subiectul ”Pagina personală a membrilor corporativi” pe adresele de email din baza noastră de date, prin care se comunicau datele de logare pentru membrii corporativi. În cazul în care nu ați primit această înformare, vă rugăm să solicitați aceste date de la Filiala din care faceți parte.

ATENȚIE:

 • Formularele pot fi completate o singură dată.
 • Membrii titulari ce au calitatea de administrator/director/coordonator departament evaluare/etc., în cadrul unui membru corporativ ANEVAR completează raportul de activitate atât pentru acel membru corporativ,  cât și în calitate  de membru titular ANEVAR, dacă  este cazul.
 • Membrii titulari vor completa raportul de activitate doar din contul personal.
 • Nu se completează de pe acelaşi cont două sau mai multe anexe (referire la acei  membri titulari care completează raportul de activitate şi pentru alţi (alte) colegi(e)).

INSTRUCŢIUNI  PENTRU COMPLETAREA RAPOARTELOR DE ACTIVITATE

 • Fiecare membru titular nu poate completa decât o singură anexă, corespunzătoare situaţiei proprii, exceptând mebrii titulari care au calitatea de administrator/director/coordonator departament evaluare/etc al unei persoane juridice (membru corporativ) care vor completa, ÎN PLUS, şi anexa 4, adică raportul de activitate pentru membrul corporativ al cărui administrator/director/coordonator departament evaluare, este.
 • Activitatea de evaluare pentru instanţe judecătoreşti se raportează de către membrii titulari pe formatul anexei 3, acolo unde se raportează şi rapoartele elaborate în alte scopuri, semnate în nume propriu.
 • Pe anexa 2 vor raporta membrii titulari care nu semnează în nume propriu rapoarte de evaluare, respectiv acei membri titulari care sunt angajaţi sau colaboratori exclusivi ai unor membri corporativi sau angajaţi ca evaluatori interni ai unor instituţii financiar–bancare.
 • Se completează toate câmpurile.
 • În câmpurile numerice, unde nu există date de completat, se va inscrie cifra zero.
 • În câmpurile numerice nu se completează sau nu se adaugă text.
 • În câmpurile numerice unde se completează numere sau sume, acestea se introduc fără separatoare de mii şi fără virgulă, rotunjite la cifra unităţilor.
 • Cifra de afaceri va fi înregistrată numai în LEI (NU în mii lei)
 • În tabelele cu structura rapoartelor de evaluare, procentele se introduc doar în cifre, fără zecimale şi se rotunjesc la unităţi, totalul se verifică să fie 100; nu se va  introduce simbolul procent (%).
 • Vă rugăm să nu introduceți simboluri în câmpuri; câmpurile numerice se completează doar cu cifre, câmpurile de tip text  se completează numai cu litere.
 • Dacă la rubrica referitoare la angajaţi sau colaboratori trebuie adăugate mai multe rânduri decât cele prevăzute de formular, pozițiile în completare se transmit la adresa monitorizare@anevar.ro, menţionând „completare la raportul de activitate al ........ (denumirea membrului corporativ)  din data de.......
 • Limita de asigurare se înscrie în EUR, chiar dacă în poliţă este exprimată în lei, echivalent, la cursul din ziua încheierii poliţei.
 • Vă rugăm să introduceți cu atenție adresa dvs. de e-mail în chestionarul on-line având în vedere că răspunsul automat de confirmare a înregistrării  raportului de activitate în sistem și link-ul de la care se poate descărca formularul pdf se transmite la această adresă.
 • La pasul final, când se apasă butonul „Trimite” se verifică, în partea de început a formularului dacă a apărut sau nu vreun mesaj de eroare. Erorile semnalate trebuie îndepărtate,  în caz contrar chestionarul neputând fi salvat și înregistrat în sistem.

După completarea acestor chestionare on-line veți primi automat, prin email (la adresa de e-mail comunicată în formularul on-line), un link de unde poate fi descărcat un document în format .pdf reprezentând raportul completat de dumneavoastră. Vă rugăm să tipăriți acest document, pe care îl veți păstra pentru referințe ulterioare, cu semnătură și parafă în cazul membrilor titulari, respectiv cu semnătura reprezentantului legal și ștampila persoanei juridice, în cazul membrilor corporativi. Anexat raportului de activitate printat se păstrează și lista cu rapoartele de evaluare elaborate în anul de raportare, listă pe baza căreia s-a întocmit raportul de activitate.

În cursul inspecției pentru verificarea calității serviciilor de evaluare, echipa de inspectori va solicita documentul original, pentru a fi comparat cu informațiile declarate în chestionarul on-line, prezentarea sau neprezentarea lui la inspecţie fiind corespunzător notată în fişa cu obiectivele inspecţiei.

Pentru inspecțiile de verificare a calității activității de evaluare din anul 2021, toate rapoartele anuale de activitate, respectiv cele corespunzătoare anilor 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 însoțite de listele de lucrări corespunzătoare, vor fi listate şi prezentate de către fiecare membru ANEVAR, la inspecția anunțată de către Departamentul de Verificare și Monitorizare, care analizează calitatea activității de evaluare a anilor precedenţi, dar nu mai mult de 5 ani anteriori.

Informațiile prezentate în rapoartele de activitate vor fi utilizate și pentru elaborarea Raportului anual al ANEVAR care va fi pus la dispoziția tuturor evaluatorilor autorizați.

Trimiterea rapoartelor de activitate pentru anul 2020 condiționează primirea însemnelor ANEVAR pentru anul 2021.

Note importante:

 • Pentru clarificări referitoare la modul de completare a chestionarelor, la situaţiile particulare în care vă regăsiţi etc., vă rugăm să vă adresaţi la adresa de e-mail monitorizare@anevar.ro
 • În cazul în care întâmpinaţi disfuncţii de ordin tehnic sau erori în momentul completării chestionarelor, vă rugăm să transmiteţi un e-mail conţinând descrierea problemei la adresa monitorizare@anevar.ro

Documente ale monitorizării