Înscriere la examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar  

Membri Corporativi

Pentru dobândirea calităţii de membru corporativ, persoana juridică de naţionalitate română, respectiv persoana juridică având naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European care nu au dobândit calitatea de evaluator autorizat în statul de origine trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de evaluator autorizat;
  • cel puţin un membru al consiliului de administraţie sau administratorul unic al societăţii, să deţină calitatea de evaluator autorizat activ: membru titular, membru acreditat sau membru corporativ;
  • să fi încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare, cu limita minimă de răspundere în valoare de 50.000 euro, conform Hotărârii Consiliului director nr. 10/2012;
  • să achite taxa de înscriere în Asociaţie, în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul director.

Prin excepție de la prevederile alineatului anterior, persoana juridică având naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European care a dobândit calitatea de evaluator autorizat în statul de origine îi este recunoscută această calitate de membru corporativ, dacă îndeplinește condiţiile stabilite prin convenţia bilaterală încheiată între Asociaţie cu organismul omolog din statul de origine.

În sensul literei a) de la primul alineat, până la alocarea unui cod CAEN pentru exercitarea profesiei de evaluator autorizat, persoana juridică română solicitantă trebuie să aibă ca obiect de activitate cel puţin unul din următoarele coduri CAEN: 7022 “Activităţi de consultanţă pentru afaceri si management”, 7490 “Alte activităţi profesionale, știinţifice și tehnice n.c.a”, 6831 “Agenţii imobiliare”, 6920 “Activităţi de contabilitate și audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal”, 6621 “Activităţi de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor”.

În cazul în care se solicită înscrierea în ANEVAR de către societăţi având o denumire identică sau asemănătoare cu cea a unui membru corporativ ANEVAR, atât în denumirea întreagă, cât şi în cuvintele ce o compun, inclusiv cele care sugerează o prescurtare sau iniţiale (cu excepţia sintagmelor utilizate în profesie, cum ar fi „evaluare”, „eval”, „evaluator” şi derivate ale acestora), ANEVAR va informa atât pe membrul corporativ în cauză, cât și societatea care a solicitat înscrierea. Rolul acestei informări este de a proteja societățile în cauză de eventuale confuzii care ar putea afecta imaginea acestora.

Este interzisă folosirea sintagmei „ANEVAR” sau „Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România” în denumirea unei societăţi.

La cererea persoanelor interesate, Asociaţia eliberează adeverinţe privind disponibilitatea denumirii.

Dosarul de înscriere va conține următoarele documente:

  • cerere de înscriere tip, completată;
  • copia certificatului de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului sau traducerea legalizată în limba română a certificatului de la registrul în care este înmatriculată persoana juridică, după caz, care să ateste existenţa societăţii;
  • certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerţului în original, respectiv traducerea legalizată după documentul emis de autoritatea competentă din statul de origine din care să rezulte obiectul de activitate al societăţii și faptul că cel puţin un membru al consiliului de administraţie sau administratorul unic deţine calitatea de evaluator autorizat, după caz, eliberate cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii dosarului de înscriere în Asociaţie; traducerea legalizată în limba română a documentului emis de autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene, respectiv statul aparţinând Spaţiului Economic European din care să rezulte că persoana juridică exercită legal profesia de evaluator autorizat în statul de origine;
  • copia poliţei de asigurare de răspundere profesională valabilă pentru anul în curs, cu limita minimă de răspundere în valoare de 50.000 euro, conform Hotărârii Consiliului director nr. 10/2012; acest document se va depune în termenul stabilit prin Hotărârea Consiliului director de acordare a calității de membru corporativ;
  • dovada achitării taxei de înscriere.

Documentele cuprinse în dosarul de înscriere pot fi semnate utilizând semnăturile și sigiliile electronice bazate pe certificate calificate emise de către prestatorii de servicii de încredere cu statut de calificat, înscrisi în Trusted List publicat la nivelul CE. Lista completă a prestatorilor de servicii cu statut de calificat din statele membre UE, conform prevederilor Regulamentului (UE) 910/2014 se regăsește la adresa: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser.

Dosarul de înscriere se va transmite în atenția Departamentului evidență membri, pe următoarele căi:

Departamentul Evidenţă Membri înaintează dosarul de înscriere spre analiză Comisiei de Evidenţă a Membrilor (CEM), care verifică îndeplinirea condiţiilor de dobândire a calităţii de membru corporativ.

În cazul în care documentele primite conform alin. (1) nu sunt complete, CEM emite o adresă către solicitant prin care îi pune în vedere să depună la dosar documente suplimentare.

În cazul în care, după analiza documentelor depuse la solicitarea CEM, se constată că solicitantul nu îndeplinește condiţiile legale pentru dobândirea calităţii de membru corporativ, CEM propune Consiliului director respingerea cererii.

În cazul în care, după analiza documentelor depuse, CEM constată că acestea sunt complete şi persoanele juridice solicitante îndeplinesc condiţiile legale pentru dobândirea calităţii de evaluator autorizat, CEM propune Consiliului director acordarea calităţii de evaluator autorizat – membru corporativ, şi înscrierea acestora în Tabloul Asociaţiei în mod corespunzător.

Prin hotărârea de acordare a calității de membru corporativ, Consiliul director stabilește termenul până la care solicitantul va prezenta Departamentului evidență membri certificatul de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare, pentru limita de răspundere de minimum 50.000 euro.

În cazul în care solicitantul nu prezintă certificatul de asigurare, în termenul prevăzut prin Hotărârea Consiliului director, acesta nu va dobândi calitatea de membru corporativ. În această situație, dacă solicitantul mai dorește să devină membru corporativ va relua de la început procedura de înscriere.

Informaţii utile

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz