Membri Titulari

Pentru dobândirea calităţii de membru titular, persoana fizică cetăţean român sau persoana fizică având cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să fi fost declarat admis la examenul de finalizare a stagiaturii, în conformitate cu Regulamentul pentru derularea şi finalizarea stagiaturii, aprobat de Consiliul director;
 • să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie;
 • să fi încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare, având limita minimă de răspundere în valoare de 10.000 euro, conform Hotărârii Consiliului director nr. 10/2012.

Prin excepţie, persoana fizică având cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau a Confederației Elvețiene care a dobândit calitatea de evaluator autorizat în unul dintre aceste state poate dobândi calitatea de membru titular al Asociaţiei dacă îndeplinește următoarele condiţii:

 • să deţină un document emis de autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene, respectiv statul aparţinând Spaţiului Economic European/Confederației Elvețiene din care să rezulte că cetăţeanul acestor state exercită legal profesia de evaluator autorizat;
 • să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie;
 • să fi achitat taxa de înscriere în cuantumul şi la termenele stabilite de Consiliul director;
 • să fi încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare, cu limita minimă de răspundere în valoare de 10.000 euro, conform Hotărârii Consiliului director nr. 10/2012.

Dosarul de înscriere în Asociaţie ca membru titular trebuie să conţină următoarele:

 • Cerere de înscriere (copie);
 • Act de identitate (copie);
 • Certificat de cazier judiciar valabil la data depunerii dosarului (copie);
 • Certificat de curs care să ateste absolvirea unui curs de pregătire profesională ca evaluator în domeniul de reglementare al OG nr. 24/2011 (copie)/document emis de autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene, respectiv statul aparţinând Spaţiului Economic European/Confederației Elvețiene din care să rezulte că cetăţeanul acestor state exercită legal profesia de evaluator autorizat;
 • Diplomă de licenţă (copie), cu excepţia membrilor stagiari care au depus acest document la înscrierea ca membru stagiar ANEVAR;
 • Taxa de înscriere, după caz.

Documentele cuprinse în dosarul de înscriere pot fi semnate utilizând semnăturile și sigiliile electronice bazate pe certificate calificate emise de către prestatorii de servicii de încredere cu statut de calificat, înscrisi în Trusted List publicat la nivelul CE. Lista completă a prestatorilor de servicii cu statut de calificat din statele membre UE, conform prevederilor Regulamentului (UE) 910/2014 se regăsește la adresa: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser.

Dosarul de înscriere se va transmite în atenția Departamentului evidență membri, pe următoarele căi:

Informaţii utile


Full membership with the Association – acquisition procedure

In order to acquire full membership, the natural person who is a Romanian citizen or a citizen of either another Member State of the European Union or a Member Country of the European Economic Area must satisfy the following requirements:

a. to have passed the examination upon the completion of juniorship, in accordance with the Regulation on the performance and completion of juniorship, approved by the Board of Directors;
b. not to have suffered a final conviction for any intentional crime;
c. to have acquired a civil professional liability coverage for valuation services for the minimum liability of 10,000 EUR, in accordance with the Board Decision no. 10/2012.

By way of derogation, a legal person that is a citizen of either another Member State of the European Union or a Member Country of the European Economic Area, or The Swiss Confederation and has acquired the authorized valuer qualification in any of these states/countries may acquire the full membership with the Association, provided they satisfy the following requirements:

a. to provide a document issued by the competent authority from the EU Member State, or, respectively, from the EEA Member Country/The Swiss Confederation, which shall certify that their citizen is rightfully entitled to practice authorized valuation;
b. not to have suffered a final conviction for any intentional crime;
c. to have paid the registration fee as per the amount and within the deadlines established by the Board of Directors;
d. to have acquired a civil professional liability coverage for valuation services for the minimum liability of 10,000 EUR, in accordance with the Board Decision no. 10/2012.

Application file:

The application file for full membership with the Association must comprise the following:

a. Application (in copy);
b. Identification document (in copy);
c. Judiciary record certificate, valid at the date when the application file is submitted (in copy);
d. A training certificate, which must ascertain that the applicant has graduated a professional education course in valuation, as regulated under GO no. 24/2011 (in copy)/a document issued by the competent authority of an EU Member State, or, respectively, an EEA Member Country/The Swiss Confederation, which shall certify that their citizen is rightfully entitled to practice authorized valuation;
e. Graduate studies diploma (in copy), except for junior members, since they have already submitted this document upon their registration as ANEVAR junior members; 
f. Application fee, if necessary.

The application file will be sent in the following ways:

The documents contained in the registration file can be signed using electronic signatures and seals based on qualified certificates issued by trusted service providers with the qualified status registered in the Trusted list published at EC level. The full list of qualified service providers in the EU Member States as provided for in Regulation (EU) 910/2014 can be found at: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser.


Useful information:

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz