Operator de date cu caracter personal

Operator de date cu caracter personal

Despre ANEVAR Prezentare, Legislație, GDPR GDPR Operator de date cu caracter personal

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România este înregistrată ca Operator de date cu caracter personal, sub numărul 23362, acționând în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, aplicabil din 25 mai 2018. Prin operator de date cu caracter personal se înțelege orice persoană fizică sau juridică care controlează și este responsabilă să păstreze și să utilizeze datele cu caracter personal, indiferent de forma acestora (letrică sau electronică). ”Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi nume, prenume, un număr de identificare etc.

Asociația colectează și prelucrează date cu caracter personal în scopuri:

 • de evidență a membrilor și de publicare a datelor de contact ale acestora pentru a facilita accesul publicului larg la serviciile de evaluare;
 • de prezentare publică în Tabloul Asociației, conform art. 12 din O.G. nr. 24/2011, aprobată prin Legea nr. 99/2013;
 • de transformare în date anonime şi stocare ulterioară, exclusiv în scopuri statistice.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm:

ANEVAR colectează și procesează, după caz, diferite tipuri de date cu caracter personal despre membrii săi: numele și prenumele; adresa de domiciliu și/sau de corespondență/profesională; data nașterii; sexul; codul numeric personal (CNP); numărul de telefon; adresa de e-mail, seria și numărul actului de identitate/pașaportului; informații despre locul de muncă. De asemenea, în unele situații, sunt colectate și  categorii de date speciale cu caracter personal, cum ar fi cele referitoare la sancțiunile disciplinare sau la cazierul judiciar.

Drepturile persoanelor vizate cu privire la datele cu caracter personal, conferite de Regulamentul (UE) 2016/679: 

 • dreptul de acces, respectiv dreptul de a accesa datele cu caracter personal prelucrate de ANEVAR și de a afla categoriile de date cu caracter personal vizate, scopurile prelucrării, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite aceste date, durata prelucrării ;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a actualiza sau corecta datele cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) respectiv dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal în anumite situații, de exemplu dacă acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate ;
 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care se aplică în anumite situații, de exemplu, în cazul în care este contestată exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea acestora;
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul persoanei vizate de a obține datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului  într-un format structurat și care poate fi citit automat;
 • dreptul la opoziţie respectiv dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, dacă nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau care o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 • dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere.

Dacă aveți întrebări despre modul în care utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați sau să transmiteți o solicitare în atenția Responsabilului cu protecția datelor, după cum urmează:

 • prin poștă, la sediul ANEVAR din Str. Scărlătescu nr. 7, sector 1, București
 • prin fax: +40 21 311 13 40
 • prin e-mail: protectiadatelor@anevar.ro
 • prin telefon, la numărul 0723.631.780

Pentru publicarea datelor de contact pe site-ul www.anevar.ro, în modulul „căutați evaluator”, membrii Asociației vor completa datele corespunzătoare în pagina personală, în secțiunea „acorduri”.

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz