Exercitarea temporară/ocazională a activității de evaluare

Evaluatori Autorizați Membri - categorii Exercitarea temporară/ocazională a activității de evaluare

Exercitarea temporară/ocazională a activității de evaluare

În conformitate cu art. 28 alin. (5)-(8) din OG nr. 24/2011, profesia de evaluator autorizat poate fi exercitată temporar sau ocazional de către persoanele fizice sau juridice evaluatori având cetăţenia, respectiv naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederației Elvețiene.

Exercitarea temporară a profesiei de evaluator nu poate depăși 3 luni.

Exercitarea ocazională a profesiei de evaluator înseamnă o singură misiune de evaluare specifică, definită în cerere.

Solicitanții care dobândesc dreptul de exercitare temporară/ocazională a profesiei de evaluator obțin și drepturile evaluatorilor autorizați, dar și obligațiile acestora, astfel cum sunt prevăzute de OG nr. 24/2011.

Pentru exercitarea temporară, respectiv ocazională a profesiei de evaluator, solicitanții care îndeplinesc condițiile prevăzute, primesc un document care atestă acest drept de exercitare, fără a primi însemnele de membru ANEVAR și fără obligația achitării cotizației anuale.

În cazul în care există solicitări repetate de la aceeași persoană în decursul aceluiași an, condițiile de înscriere trebuie îndeplinite la fiecare solicitare.

Condiţiile și dosarul de înscriere de către persoanele fizice pentru exercitarea profesiei de evaluator temporar/ocazional

Profesia de evaluator autorizat poate fi exercitată temporar sau ocazional de către persoanele fizice, după îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • să aibă cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparținând Spațiului Economic European/Confederației Elvețiene;
 • să facă dovada deținerii calității de evaluator într-un stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparținând Spațiului Economic European/Confederației Elvețiene, conform legislației din statul în care are domiciliul.

Dosarul de înscriere în Tabloul Asociaţiei trebuie să conţină următoarele documente, traduse în limba română:

 • cerere de înscriere tip completată și semnată;
 • să prezinte dovada cetățeniei unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparținând Spațiului Economic European/Confederației Elvețiene;
 • să prezinte un document emis de autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene, respectiv statul aparţinând Spaţiului Economic European/Confederației Elvețiene din care să rezulte că cetăţeanul respectivului stat exercită legal profesia de evaluator;
 • o atestare care să confirme faptul că solicitantul este legal stabilit într-un stat membru în scopul desfășurării profesiei de evaluator;
 • document emis de către autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene, respectiv statul aparţinând Spaţiului Economic European/Confederației Elvețiene din care să rezulte că cetăţeanului nu ii este interzis dreptul de a profesa, chiar și cu caracter temporar, la momentul eliberării atestatului, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii dosarului de înscriere;
 • declarație privind tipurile de evaluare pe care le va presta, respectiv evaluări de bunuri imobile, evaluări de întreprinderi, de fond de comerț și alte active necorporale, evaluări de bunuri mobile, evaluări de acţiuni şi alte instrumente financiare;
 • dovada achitării taxei de înscriere, în cuantumul stabilit de Consiliul director. 

Persoanele fizice care dobândesc dreptul de exercitare a profesiei de evaluator, au obligația de a transmite Departamentului evidență membri dovada deținerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare, cu limita minimă de răspundere în valoare de 10.000 euro, conform Hotărârii Consiliului director nr. 10/2012 și au obligatia de a efectua 20 de ore de pregătire profesională, în termen de 3 luni de data înscrierii în Tablou.

Condiţiile și dosarul de înscriere de către persoanele juridice pentru exercitarea profesiei de evaluator temporar/ocazional

Profesia de evaluator autorizat poate fi exercitată temporar sau ocazional de către persoanele juridice, după îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • să aibă naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparținând Spațiului Economic European/Confederației elvețiene;
 • să facă dovada deținerii calității de evaluator într-un stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparținând Spațiului Economic European/Confederației elvețiene.

Dosarul de înscriere în Tabloul Asociaţiei trebuie să conţină următoarele documente, traduse în limba română:

 • cerere de înscriere tip completată și semnată;
 • să prezinte dovada naționalității unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparținând Spațiului Economic European/Confederației elvețiene;
 • să prezinte un document emis de autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene, respectiv statul aparţinând Spaţiului Economic European/Confederației Elvețiene din care să rezulte că persoana juridică exercită legal profesia de evaluator;
 • o atestare care să confirme faptul că solicitantul este legal stabilit într-un stat membru în scopul desfășurării profesiei de evaluator;
 • document emis de către autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene, respectiv statul aparţinând Spaţiului Economic European/Confederației Elvețiene din care să rezulte că persoanei juridice nu îi este interzis dreptul de a profesa, chiar și cu caracter temporar, la momentul eliberării atestatului, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii dosarului de înscriere;
 • declarație privind serviciile de evaluare pe care le va presta, evaluări de bunuri imobile, evaluări de întreprinderi, de fond de comerț și alte active necorporale, evaluări de bunuri mobile, evaluări de acţiuni şi alte instrumente financiare.
 • desemnarea unui reprezentant în relația cu ANEVAR, care exercită legal profesia de evaluator în statul în care își are domiciliul.
 • dovada achitării taxei de înscriere, în cuantumul stabilit de Consiliul director

Documentele cuprinse în dosarul de înscriere pot fi semnate utilizând semnăturile și sigiliile electronice bazate pe certificate calificate emise de către prestatorii de servicii de încredere cu statut de calificat, înscrisi în Trusted List publicat la nivelul CE. Lista completă a prestatorilor de servicii cu statut de calificat din statele membre UE, conform prevederilor Regulamentului (UE) 910/2014 se regăsește la adresa: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser.

Dosarul de înscriere se va transmite în atenția Departamentului evidență membri, pe următoarele căi:

Persoanele juridice care dobândesc dreptul de exercitare a profesiei de evaluator, au obligația de a transmite Departamentului evidență membri dovada deținerii unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare, cu limita minimă de răspundere în valoare de 50.000 euro, conform Hotărârii Consiliului director nr. 10/2012.

Informații utile


Acquisition of the right to temporarily/occasionally practice the valuation profession 

Temporary/occasional exercise of the valuation profession.

In compliance with Art. 28 paras. (5)-(8) of the GO no. 24/2011, valuers, either natural or legal persons, who are citizens or, respectively, nationals of an EU Member State, an EEA Member Country or, respectively, The Swiss Confederation, may temporarily or occasionally exercise the authorized valuation profession.

The temporary exercise of the valuation profession may not be longer than 3 months.

The occasional exercise of the valuation profession is understood as a single, specific valuation assignment, to be indicated in the application.

Together with the right to the temporary/occasional exercise of the valuation profession, the successful applicants also acquire the duties attached to the profession, as provided for in the GO no. 24/2011.

In order to be able to exercise the profession either temporarily or occasionally, the applicants who comply with the requirements provided for, will be issued a certificate granting them such a right, but they will not receive the ANEVAR membership ensigns or be held by the duty to pay the annual membership fee.

Should one person apply several times in one year, the person must meet the application requirements every time.

Requirements and application file for natural persons to temporarily/occasionally exercise the valuation profession

Natural persons may temporarily or occasionally practice the valuation profession, provided they have cumulatively met the following requirements:

a. they are citizens of an EU Member State or an EEA Member Country/The Swiss Confederation; 
b. they provide evidence that they are entitled to practice the valuation profession in an EU Member State or an EEA Member Country/The Swiss Confederation, in compliance with the legislation in their country of residence.

The application file in order to be registered in the Tables of the Association must comprise the following documents, translated in Romanian:

a. filled out and signed standard registration application form (in copy);
b. evidence in support of their EU Member State or EEA Member Country/The Swiss Confederation citizenship;
c. a certificate issued by the competent authority of an EU Member State, or, respectively, an EEA Member Country/The Swiss Confederation showing that the citizen of that state/country is rightfully entitled to practicing the valuation profession;
d. a certificate showing that the applicant is rightfully established in the Member State/country of residence for the purpose of practicing the valuation profession; 
e. a document issued by the competent authority of the EU Member State, or, respectively, the EEA Member State/The Swiss Confederation showing that at the date of its issuance, i.e. within 30 days before the submission of the application file for registration, the citizen of that state/country has not been banned, even for a limited time, to practice the profession;   
f. a statement regarding the valuation services that will be delivered by that person, i.e. asset valuation, business valuation, valuation of goodwill and other intangible assets, of personal property, of shares and of other financial instruments;
g. proof of the payment of the registration fee, as per the amount established by the Board of Directors.

The documents contained in the registration file can be signed using electronic signatures and seals based on qualified certificates issued by trusted service providers with the qualified status registered in the Trusted list published at EC level. The full list of qualified service providers in the EU Member States as provided for in Regulation (EU) 910/2014 can be found at: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser.

Natural persons who acquire the right to exercise the valuation profession have the obligation to submit to the Membership Records Department proof of possession of a professional indemnity insurance certificate for the valuation activity, with a minimum liability limit of EUR 10.000, according to the decision of the Board of Directors No 10/2012 and also to complete 20 hours of professional education within 3 months from their registration in the Tables.

Requirements and application file for legal persons to temporarily/occasionally exercise the valuation profession

Legal persons may temporarily or occasionally practice the valuation profession, provided they have cumulatively met the following requirements:

a. they are nationals of an EU Member State or an EEA Member Country/The Swiss Confederation;
b. they provide evidence that they are entitled to practice the valuation profession in an EU Member State or an EEA Member Country/The Swiss Confederation, in compliance with the legislation in their country of residence.

The application file in order to be registered in the Tables of the Association must comprise the following documents, in their legalized Romanian translation:

a. filled out and signed standard registration application form (in copy);
b. evidence in support of their EU Member State or EEA Member Country/The Swiss Confederation nationality;
c. a certificate issued by the competent authority of an EU Member State, or, respectively, an EEA Member Country/The Swiss Confederation showing that the national of that state is rightfully entitled to practicing the valuation profession;
d. a certificate showing that the applicant is rightfully established in the Member State/country of residence for the purpose of practicing the valuation profession;
e. a document issued by the competent authority of the EU Member State, or, respectively, the EEA Member State/The Swiss Confederation showing that at the date of its issuance, i.e. within 30 days before the submission of the application file for registration, the national of that state/country has not been banned, even for a limited time, to practice the profession;
f. a statement regarding the valuation services that will be delivered by that person, i.e. asset valuation, business valuation, valuation of goodwill and other intangible assets, of personal property, of shares and of other financial instruments;
g. designation of a representative for the relation with ANEVAR, i.e. a person who is rightfully entitled to practicing the valuation profession in the state of residence;
h. proof of the payment of the registration fee, as per the amount established by the Board of Directors.

The documents contained in the registration file can be signed using electronic signatures and seals based on qualified certificates issued by trusted service providers with the qualified status registered in the Trusted list published at EC level. The full list of qualified service providers in the EU Member States as provided for in Regulation (EU) 910/2014 can be found at: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser.

Legal persons who acquire the right to exercise the valuation profession have the obligation to submit to the Membership Records Department proof of possession of a professional indemnity insurance certificate for the valuation activity, with a minimum liability limit of EUR 50.000, according to the decision of the Board of Directors No 10/2012.

The application file will be sent in the following ways:

Useful information:

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz