Click AICI pentru examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar

Rezultate examen de finalizare a stagiaturii – Sesiunea Noiembrie 2021

Noutăţi Rezultate examen de finalizare a stagiaturii – Sesiunea Noiembrie 2021
Rezultate examen de finalizare a stagiaturii – Sesiunea Noiembrie 2021

Rezultate:


Având în vedere criza sanitară determinată de pandemia de COVID-19, în semestrul II 2021, examenele de finalizarea a stagiaturii se vor desfășura online, în conformitate cu prevederile Regulamentului de derulare și de finalizare a stagiaturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 87/2016, cu modificările ulterioare și ale Procedurii de desfășurarea a examenelor de finalizare a stagiaturii în sistem online, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 50/2020.

Examenele vor avea loc online, prin intermediul platformei Zoom. Toate informațiile necesare accesării platformei vor fi comunicate participanților, prin e-mail, după încheierea perioadei de înscriere:

Repartizarea candidaților pe grupe

Înscrierile la examenele de finalizare a stagiaturii, sesiunea Noiembrie 2021, se fac în perioada 01 - 12 noiembrie 2021.

Pentru înscriere, candidaţii sunt invitaţi să se adreseze Filialelor ANEVAR cărora le sunt arondaţi. Datele de contact ale acestora pot fi găsite pe pagina Filiale a site-ului.

Toate documentele care constituie dosarul de înscriere (vezi mai jos) vor fi transmise în format scanat, la adresa de e-mail a Filialei ANEVAR corespunzătoare.

Examenele vor avea loc în perioada 22 noiembrie – 3 decembrie 2021, datele exacte, modul de desfășurare şi repartizarea candidaților pe grupe urmând a fi postate pe site după încheierea perioadei de înscriere.

Se pot înscrie la examenul de finalizare a stagiaturii membrii ANEVAR care au finalizat cu examen un curs de pregătire profesională ca evaluator, în următoarele condiții:

 • membrii stagiari care, la data înscrierii, se încadrează în termenul de maximum de 2 ani de la data dobândiri acestei calităţi (sau care au beneficiat de prelungirea perioadei de stagiu cu un an, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 54/2020) şi
 • membrii titulari care, la data înscrierii, se încadrează în termenul de maximum 2 ani de la data începerii cursului de pregătire profesională absolvit şi care au promovat seminarul de pregătire continuă D 2021.

Pentru înscriere candidații vor transmite către Filiala ANEVAR de care aparţin (scanat, la adresa de e-mail a Filialei) un dosar de înscriere cu următorul conţinut:

a) cerere tip
b) acordul cvadripartit prevăzut la art. 11 din Regulament – în cazul celor care au optat pentru desfăşurarea stagiului sub îndrumarea unei firme agreate*,
c) o copie a fişei de finalizare stagiu*
d) dovada achitării parții fixe din cotizaţia de membru stagiar la zi
e) dovada achitării taxei de reexaminare examen finalizare stagiu – în cazul celor care nu se prezintă prima data la examen.

*cu excepţia persoanelor care se înscriu în baza art. 15 alin (2) din Regulamentul de derulare și finalizare a stagiaturii.

Totodată, membrii stagiari vor depune şi dosarul de înscriere în vederea dobândirii calităţii de membru titular ANEVAR, cu următorul conţinut:

 • Cerere de înscriere (copie);
 • Act de identitate (copie);
 • Diplomă de licenţă (copie).
 • Certificat de curs care să ateste absolvirea unui curs de pregătire profesională ca evaluator în domeniul de reglementare al Ordonanţei 24/2011 (copie);
 • Certificat de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate (copie);
 • Certificat de cazier judiciar valabil la data depunerii dosarului (copie).

Informare:
Scopurile în care se face prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • organizarea sesiunii de examene de finalizare a stagiaturii, conform Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii;
 • transformarea în date anonime și stocarea ulterioară, exclusiv în scopuri statistice;
 • evidența membrilor stagiari ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România.

Principalele drepturi conferite persoanelor vizate:

 • dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a depune o plângere, drepturi care pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitări la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, în atenția responsabilului cu protecția datelor.